KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że Administracja Oświaty w Kluczborku, w trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych, wprowadziła określone regulacje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administracja Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 13 48, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administracji Oświaty na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO oraz w interesie publicznym na podstawie art.6 ust.1 lit. e RODO

 • realizacji umów zawartych z kontrahentami na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO

 • na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody, na podstawie art.6 ust.1 lit a RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania, podpisanych z Administracją Oświaty przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych lub Podmiotem przetwarzającym jest Administracja Oświaty.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Administracji Oświaty oraz z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych

 • prawo do usunięcia danych

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • prawo do przenoszenia danych

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 • obowiązkowe - w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa

 • dobrowolne - w przypadkach, w których wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych.

Informacja dotycząca profilowania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 21 październik 2021 05:10 Bartosz Sobieraj