Kształcenie Młodocianych Pracowników
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawa prawna:
- art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082)
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 15.11.2014 poz.1543)

Kto przyznaje dofinansowanie uczniom zamieszkałym w Gminie Kluczbork?
Dofinansowanie przyznaje (na wniosek pracodawcy, zatrudniającego pracownika młodocianego) Burmistrz Miasta Kluczborka, w drodze decyzji administracyjnej.
Upoważnienie do prowadzenia całości postępowania administracyjnego i wydawania w/w decyzji posiada Administracja Oświaty w Kluczborku (46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1 tel.: 77 418 11 91)

Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie pracodawcy składają nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu (praktycznie od egzaminu czeladniczego) lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zakończonego egzaminem sprawdzającym.
Po upływie tego terminu pracodawca traci prawo do dofinansowania.

Wysokość kwoty dofinansowania:
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
  2a.  W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.
 3. kwoty dofinansowania określone w ust. 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Uprawnieni:
Pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia?

 1. Pisemny wniosek pracodawcy z prośbą o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.
 3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz świadectwo pracy potwierdzające czas przygotowania zawodowego pracownika młodocianego u danego pracodawcy.
 4. Dokumenty potwierdzające zmiany w umowie o pracę, wyczerpujące uzasadnienie w przypadku skrócenia szkolenia ucznia.
 5. Kopię dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym tj. kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu
 6. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; adres: http://www.ceidg.gov.pl)
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - aktualnie obowiązuje wzór formularza na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 15.11.2014 poz.1543)
 8. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Kto może prowadzić przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika?
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów.
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa powyżej, nie mający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa powyżej, a ponadto:

 1. świadectwo dojrzałości z technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 2. świadectwo dojrzałości z liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 3. świadectwo dojrzałości z liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Zawiadamianie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym:
W związku z koniecznością zaplanowania odpowiednich środków na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych prosimy pracodawców o przesyłanie zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w tej sprawie w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Przygotował: Piotr Stefaniuk

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14 lipiec 2021 14:15 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 lipiec 2021 13:16 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 10:52 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 29 wrzesień 2021 12:48 Bartosz Sobieraj