Drukuj

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, iż Gmina Kluczbork ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (zwanych dalej PPGR).  Głównym celem programu Granty PPGR jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną. Pozostałe cele programu to przede wszystkim:
• przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
• cyfryzacja terenów popegeerowskich,
• poprawa jakości życia mieszkańców,
• rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR 
W związku z powyższym uprawnieni mieszkańcy gminy Kluczbork mogą składać wnioski aby skorzystać z tej formy pomocy. 

O wsparcie mogą starać się rodziny, których:
a) dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PGR) i jednocześnie jest krewnym w linii prostej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR.
b) dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu takiego sprzętu zgodnie z zasadą zakazu podwójnego finansowania.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym naukę zdalną w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Maksymalna stawka za sprzęt komputerowy określona w dokumentacji konkursowej wynosi:  3500PLN koszt laptopa/komputera  oraz 1500 PLN koszt tabletu.

Warunki udziału w programie: 
Warunkiem udziału w programie jest złożenie  do dni 03.11.2021 do godz. 14.00 do  Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 146 – 200 Kluczbork  Biuro Podawcze I piętro  pok. 132 następujących dokumentów:

1. Wniosek:

2. Oświadczenie opiekuna prawnego/rodzica dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość:

3. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR (np. świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie Rp-7),  których kopie należy dołączyć do wniosku  
4. Zgoda wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych:

Powyższe dokumenty będą podstawą do złożenia przez gminę Kluczbork wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem przez Wnioskodawcę sprzętu komputerowego gdyż jest to uwarunkowane 

Uwaga!
Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu, gdyż jest ono uzależnione od wysokości Grantu przyznanego Gminie Kluczbork przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach przedmiotowego konkursu. 

Termin złożenia wniosku: 
do 03.11.2021r. do godz. 14.00
Wnioski, które wpłynęły po upływie wskazanego terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miejski w Kluczborku 
ul. Katowicka 1
46 – 200 Kluczbork 
Biuro Podawcze I piętro  pok. 132

Więcej informacji  dotyczących  Programu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym znajdują Państwo  się na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 październik 2021 06:42 Bartosz Sobieraj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 październik 2021 06:43 Bartosz Sobieraj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 październik 2021 06:44 Bartosz Sobieraj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 październik 2021 06:44 Bartosz Sobieraj