Projekty realizowane w ramach UE

Kluczbork, dn. 6 lipca 2023 r. 

TEC.362.5.2023

Ogłoszenie o wyborze partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, Działania 5.6 Edukacja przedszkolna

Ogłoszenie
o naborze przez Gminę Kluczbork Partnera do realizacji projektu
w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, Działania 5.6 Edukacja przedszkolna


Celem konkursu jest wyłonienie dwóch Partnerów, którzy będą współpracować z Gminą
Kluczbork (Partner Wiodący) przy realizacji projektu w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, Działania 5.6 Edukacja przedszkolna. Nabór prowadzony jest zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. Ustaw 2022, poz. 1079) i dotyczy partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych:
Partner 1 – jednostka prywatna
Partner 2 – jednostka społeczna
Partnerstwo obejmuje wspólne przygotowanie oraz realizację Projektu mającego na celu podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork. Partner prywatny powinien wnieść zasoby związane z doświadczeniem w realizacji projektów dofinansowanych z EFS, organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doposażania placówek edukacyjnych. Podmiot społeczny powinien wnieść do projektu zasoby niezbędne do rozwijania u dzieci postaw społecznikowskich oraz preorientacji zawodowej w kierunkach związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym lub obronnością państwa lub ratownictwem i ochroną ludności lub pomocą ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: Administracja Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork do dnia 4 lipca 2023 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: „oferta w naborze partnera” (decyduje data wpływu).

W załączeniu Regulamin z dnia 12 czerwca 2023r. o naborze przez Gminę Kluczbork Partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, Działania 5.6 Edukacja przedszkolna

/-/ Elżbieta Pietrzykowska
Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie zaplanowano działania w których nauczyciele, studenci i uczniowie rozwiną kompetencje kluczowe, umiejętności psychopedagogiczne oraz metodyczne niezbędne na rynku pracy. Projekt zapewnia praktyczne doskonalenie nauczycieli w nowe formy i metody kształcenia, w tym metody nauczania przyjazne mózgowi.

Do realizacji projektu Gmina Kluczbork pozyskała partnerów którzy : Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Partnerzy posiadają odpowiedni potencjał kadrowy niezbędny do realizacji projektu , wykwalifikowaną kadrę uprawniającą do prowadzenia szkoleń, konsultacji, doradztwa, warsztatów dla nauczycieli.

Łączna kwota projektu to 1 343 473,71 zł

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPOWO) nr projektu RPOR.09.01.03-16-0005/18

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 1 629 545,44
WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 1 385 113,62